сізді? ?ала?ыз:
  

 
?ОР ТУРАЛЫ
ТАРИХЫ
?ЫЗМЕТІ
ЖА?АЛЫ?ТАР
?АРЖЫЛЫ? ЕСЕПТЕР
?АРЖЫЛЫ? К?РСЕТКІШТЕР
ЗЕЙНЕТА?Ы ЗА?ДАРЫ
ДЕРЕКТЕМЕЛЕР МЕН БАЙЛАНЫСТАР
?АЙТА БАЙЛАНЫС
БОС ?ЫЗМЕТТЕР
СЕЙСЕНБІ, 22 С?УІР

Жылды? есеп
2006ж.   2005ж.   2004ж.   2003ж.   2002ж.

    Кіріс ж?не шы?ыс туралы есеп

2007 жыл 01 ?а?тар?а


(мы? те?гемен)  
Атауы 2006 жыл?а 2005 жыл?а
Комиссиялы? сыйа?ы

3 345 288

2 114 674

А?ымда?ы шоттар мен орналастырыл?ан салымдар бойынша сыйа?ы т?ріндегі табыстар

6 466

 5 458

Сатып алын?ан ба?алы ?а?аздар (купон ж?не/немесе дисконт)бойынша сыйа?ы т?ріндегі табыстар

85 715

19 057

Ба?алы ?а?аздарды сатып алу –сатудан (нетто) табыстар (шы?ындар)

2 417

41 455

Сату ?шін ?олда бар (нетто) сауда ба?алы ?а?аздары мен ба?алы ?а?аздар ??ны ?згеруінен т?скен табыстар(залалдар)

886

-2 887

“Кері РЕПО” операциясы бойынша табыстар

11 121

932

Шетелдік валютаны ?айта ба?алаудан (нетто) табыстар (шы?ындар)

17

10

?аржылы? емес активтерді сатудан ж?не активтерді алудан табыстар

140

1 719

Бас?а табыстар

17 224

579

Табыстарды? жиыны

3 469 274

2 180 997

Комиссиялы? шы?ыстар

1 414 125

1 015 696

оны? ішінде:
зейнета?ы активтерін инвестициялы? бас?аруды ж?зеге асыратын ?йымдар?а сыйа?ы

1 411 405

1 013 628

кастодиан-банктерге сыйа?ы

2 720

2 068

Сатып алын?ан ба?алы ?а?аздар бойынша сыйа?ы т?ріндегі шы?ыстар (сыйлы?а?ылар)

3 939

344

“РЕПО” операциялары бойынша шы?ыстар  

 

Алын?ан займдар мен ?аржылы? жалдау бойынша сыйа?ы т?ріндегі шы?ыстар

 

 

Жалпы ?кімшілік шы?ыстар

630 265

411 805

?аржылы? емес активтерді сатудан ж?не активтерді беруден шы?ыстар

11 925

1 231

Бас?а шы?ыстар

274 933

144 375

Шы?ыстарды? жиыны

2 335 187

1 573 451

Резервтерге аудар?ан?а дейінгі (провизиялар) пайда (шы?ын)

1 134 087 

607 546

Операциялар бойынша м?мкін болатын шы?ындар?а резевтер (резервтерді ?алып?а келтіру)

 

 

Бас?а за?ды т?л?аларды? капитал?а ?атысуынан табыс

 

 

Салы? салу?а дейінгі пайда (шы?ын)

1 134 087

607 546

Корпоративтік табыс салы?ы

343 121

178 323

Салы? салудан кейінгі таза пайда (шы?ын)

790 966

429 223

Азшылы?ты? ?лесі

 

 

Кезе? ішіндегі таза пайда (шы?ын)

790 966

429 223


    Кіріс ж?не шы?ыс туралы есеп

2006 жыл 01 ?а?тар?а


(мы? те?гемен)  
Атауы 2005 жыл?а 2004 жыл?а
Комиссиялы? сыйа?ы

2 114 674

784 921

А?ымда?ы шоттар мен орналастырыл?ан салымдар бойынша сыйа?ы т?ріндегі табыстар

5 458

 2 805

Сатып алын?ан ба?алы ?а?аздар (купон ж?не/немесе дисконт)бойынша сыйа?ы т?ріндегі табыстар

19 057

8 743

Ба?алы ?а?аздарды сатып алу –сатудан (нетто) табыстар (шы?ындар)

41 455

174

Сату ?шін ?олда бар (нетто) сауда ба?алы ?а?аздары мен ба?алы ?а?аздар ??ны ?згеруінен т?скен табыстар(залалдар)

-2 887

-1 706

“Кері РЕПО” операциясы бойынша табыстар

932

 

Шетелдік валютаны ?айта ба?алаудан (нетто) табыстар (шы?ындар)

10

-392

?аржылы? емес активтерді сатудан ж?не активтерді алудан табыстар

1 719

 

Бас?а табыстар

579

752

Табыстарды? жиыны

2 180 997

795 297

Комиссиялы? шы?ыстар

1 015 696

264 305

оны? ішінде:
зейнета?ы активтерін инвестициялы? бас?аруды ж?зеге асыратын ?йымдар?а сыйа?ы

1 013 628

263 159

кастодиан-банктерге сыйа?ы

2 068

1 146

Сатып алын?ан ба?алы ?а?аздар бойынша сыйа?ы т?ріндегі шы?ыстар (сыйлы?а?ылар)

344

 

“РЕПО” операциялары бойынша шы?ыстар  

 

Алын?ан займдар мен ?аржылы? жалдау бойынша сыйа?ы т?ріндегі шы?ыстар

 

 

Жалпы ?кімшілік шы?ыстар

411 805

431 047

?аржылы? емес активтерді сатудан ж?не активтерді беруден шы?ыстар

1 231

 

Бас?а шы?ыстар

144 375

 

Шы?ыстарды? жиыны

1 573 451

695 352

Резервтерге аудар?ан?а дейінгі (провизиялар) пайда (шы?ын)

 607 546

99 945

Операциялар бойынша м?мкін болатын шы?ындар?а резевтер (резервтерді ?алып?а келтіру)

 

 

Бас?а за?ды т?л?аларды? капитал?а ?атысуынан табыс

 

 

Салы? салу?а дейінгі пайда (шы?ын)

607 546

99 945

Корпоративтік табыс салы?ы

178 323

17 353 

Салы? салудан кейінгі таза пайда (шы?ын)

429 223

82 592

Азшылы?ты? ?лесі

 

 

Кезе? ішіндегі таза пайда (шы?ын)

429 223

82 592

    Кіріс ж?не шы?ыс туралы есеп

2005 жыл 01 ?а?тар?а


(мы? те?гемен)  
Атауы 2004 жыл?а 2003 жыл?а
Комиссиялы? сыйа?ы

784 921

580 541

А?ымда?ы шоты мен орналас?ан салымдары бойынша сыйа?ы т?ріндегі табыстар

 

2 805

Алын?ан ба?алы ?а?аздар бойынша (купон немесе дисконт) сыйа?ы т?ріндегі табыстар

8 743

16 184

Ба?алы ?а?аздарды (нетто) сату-сатып алудан т?скен табыстар (залалдар)

174

-119

Сату ?шін ?олда бар (нетто) сауда ба?алы ?а?аздары мен ба?алы ?а?аздар ??ны ?згеруінен т?скен табыстар(залалдар)

-5 920

-27 855

Шетелдік валютаны ?айта ба?алаудан (нетто) т?скен табыстар (залалдар)

-392

-7961

Бас?а табыстар

752 

287 

Табыстар жиынты?ы

791 083

561 077

Комиссиялы? шы?ындар

264 305

166 778

соны? ішінде:

   зейнета?ы активтерін инвестициялы? бас?аруды ж?зеге асыр?ан ?йымдар?а сыйа?ы

263 159

165 502 

    кастодиан-банктерге сыйа?ы

1 146

1 276

Жалпы ж?не ?кімшілік шы?ындар

431 047

358 405

Бас?а шы?ындар  

98 649

Шы?ындар жиынты?ы

695 352

623 832

Резервке аудар?ан?а дейінгі табыс(залал)

95 731

-62 755

Салы? салын?ан?а дейінгі табыс(залал)

95 731

-62 755 

Корпоративтік табыс салы?ы

17 353

4 983 

Салы? салын?аннан кейінгі таза табыс(залал)

78 378

-67 738

Кезе?дегі таза табыс(залал)

78 378

-67 738


   Кіріс ж?не шы?ыс туралы есеп

2004 жыл 01 ?а?тар?а


(мы? те?гемен)  
 Атауы  2003 жыл?а 2002 жыл?а
Комиссиялы? сыйа?ы

580 541

127 028

соны? ішінде:

    зейнета?ы активтерінен

120 747

11 848

    зейнета?ы активтері бойынша инвестициялы? табыстан

459 794

115 180

Алын?ан ба?алы ?а?аздар бойынша (купон немесе дисконт) сыйа?ы т?ріндегі табыстар

16 184

1 085

Ба?алы ?а?аздар (нетто) бойынша бас?а табыстар (залалдар):

-27 974

-14 990

соны? ішінде:
Ба?алы ?а?аздарды (нетто) сату-сатып алудан т?скен табыстар (залалдар)

-119

1

Сату ?шін ?олда бар (нетто) сауда ба?алы ?а?аздары мен ба?алы ?а?аздар ??ны ?згеруінен т?скен табыстар(залалдар)

-27 855

-14 991

Шетел валютасын ?айта ба?алаудан табыс(залал)

-7961

-100

Ассоциировалы? компаниялар инвестициясынан табыс    
Бас?а табыстар

287

141

Табыстар жиынты?ы

561 077

113 164

Комиссиялы? шы?ындар

166 778

101

соны? ішінде:
   зейнета?ы активтерін инвестициялы? бас?аруды ж?зеге асыр?ан ?йымдар?а сыйа?ы

165 502

 
    кастодиан-банктерге сыйа?ы

1 276

101 

Жалпы ж?не ?кімшілік шы?ындар

358 405

21 723

соны? ішінде:

  бюджетке а?ымда?ы салы? ж?не бас?а да міндетті т?лемдер (корпоративтік табыс салы?ынан бас?а)

49 054

1 822

   персонал?а шы?ын

252 481

15 371

   жарнама?а шы?ын

19 190

2 217

    а?ымда?ы жал бойынша шы?ын

22 187

1 334 

   амортизациялы? аударым

15 493

979 

Бас?а шы?ындар

98 649

9 940

Шы?ындар жиынты?ы

623 832

31 764

Салы? т?ленгенге дейінгі табыс(залал)

-62 755

81400

Корпоративтік табыс салы?ы

4 983

 
Салы? т?ленгеннен кейінгі табыс(залал)

-67 738

81 400

Таза табыс(шы?ын)

-67 738

81 400

Т?тенше жа?дайлардан табыс(залал)    
Азшылы? ?лесі    
Азшылы? ?лесі есебімен таза табыс(залал)

-67 738

81 400


    ?аржылы?-шаруашылы? ?ызметтер н?тижесі туралы есеп

2003 жылды? 1 ?а?тарына


(мы? те?гемен)  

Символ

Атауы

Сома

1 Негізгі ?ызметтен табыс

743 469

2 К?рсетілген ?ызметті? ?зіндік ??ны  
3 Жалпы табыс

743 469

4 Кезе?дегі шы?ындар,соны? ішінде:

671 543

Жалпы ж?не ?кімшілік шы?ындар

671 543

Пайыздарды т?леу шы?ындары

0

5 Негізгі ?ызметтен табыс(залал)

71 926

6 Негізгі емес ?ызметтен табыс(залал)

-3 824

7 Салы? салын?ан?а дейінгі табыс(залал)

68 102

8 Табыс салы?ы

0

9 Есепті кезе?дегі таза табыс

68 102

10 Таза табыс

68 102

11 А?ша т?рінде т?ленген, ?арапайым акцияларды ?стаушылар?а дивиденттер

0

12 Жыл со?ында б?лінбеген табыс

68 102ЕСЕП-ШОТТЫ? ЖАЙ-К?ЙІ ТУРАЛЫ А?ПАРАТ АЛУ
идентификатор: пароль:
м?ртебе:
 
 
?АЛАЙ ИДЕНТИФИКАТОР АЛУ?А БОЛАДЫ?


ЖЫЛДЫ? ЕСЕП
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
АУДИТОРЛЫ? ?ОРЫТЫНДЫБізді? деректемелер:
"?ларYмiт" ЖЗ?» А?
050008 Алматы ?., Абай д-лы, 115а
СТН(РНН) 600700164895
ЖТК(ИИК) 007467436
?азкоммерцбанк А?
МФО(БИК) 190501724, Алматы ?.

    ©2005 ?ларYмiт
"?ларYмiт" ЖЗ?" А?-да жасал?ан 
Designed by ImagineWebSolutions